Hotel Kaya Maris Marmaris

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

Veri Sorumlusu Sahibi

Bu bilgilendirme metni Kayamaris Otel tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, işletmemizde tatil hizmeti alan müşterilerimizi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, veri sahibinin (Hizmet alan müşteri) ve veri sorumlusunun (Kayamaris Otel) hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlenen Veriler

Yurt içi ve yurt dışı acente ve tur operatörleri ile yapılan sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek, yasal mercilerin (Emniyet, KVKK Kurulu vb.), sektör birliklerinin (Tursab, ATSO, TUROB, TUROFED, vb.) isteklerini ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gerekliliklerini karşılamak için aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir. Siz ve sizinle birlikte konaklayan kişilerin Ad - Soyad, T.C. Kimlik No, Pasaport No, Doğum Tarihi bilgileri ile sizin Meslek, Medeni Hal, Evlilik Tarihi, GSM Numarası, Kişisel E Posta Adresi, Adres bilgileriniz, özel sağlık durum bilgileri (özürlülük, kalıcı ve geçici hastalık, Covid-19 vb) ile konaklamaya dair doldurduğunuz anketler ve formlar, yazılı, sözlü ya da sosyal medya / tesis değerlendirme sitelerinde paylaşarak alenileştirdiğiniz yorum, talep ve şikayetler, aktiviteler kapsamında ilettiğiniz ve / veya tarafımızca sağlanan fotoğraf ve video kayıtları, otomatik arama makineleri, çerezler vasıtası ile veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan veriler, sosyal medya araçları, sayfa görüntüleme bilgileri, aranan terim ve arama sonuçlarına ilişkin bilgilerdir. Yukarıda belirtilen kişisel veriler 5 yıl boyunca sistemlerimizde muhafaza edildikten sonra silme yöntemiyle kullanımdan kaldırılacaktır. Yasal zorunluluk gereği temin ettiğimiz Pasaport ve Kimlik belgesi tarama görüntüleri ile araç plaka bilginiz ise otelimizden ayrılışınızdan 24 saat sonra kullanılan program tarafından silinecektir.

İşlenen Kişisel Verileri Edinme Yöntemlerimiz

İşlenen kişisel verileriniz, yazılı, sözlü, görsel ve ses kayıt sistemi ve e-posta aracılığı ile yurt içi ve yurt dışı acenteler, tur operatörleri, diğer üçüncü taraflar ve siz veri sahibinden alınmaktadır. Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları İşlenen kişisel veriler; yasal talepler, sözleşme gereksinimleri, sunulan hizmetin tam, doğru ve zamanında yapılabilmesi talep ve şikayetlerin karşılanabilmesi için, yerel emniyet teşkilatı, mahkemeler, sözleşme imzalanan yurt içinde ve yurt dışı operatörler, acenteler, ve iştiraki Katipkızı Turizm Tic. İnşaat A.Ş ve iş ortakları ile paylaşılmaktadır.

Veri Sorumlusu Hak ve Yükümlülükleri

Veri sorumlusu olarak, 6698 KVKK ile diğer ilgili kanunlara uygun olarak kişisel verileri işleme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesi ve muhafazası için teknik ve fili imkânlar doğrultusunda yeterli güvenlik tedbirlerini alma hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Sunulan hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan kişisel bilgiler, iş veya hizmet sözleşmesinin ifası için gerekli kişisel bilgiler ile KVKK ve ilişkili diğer kanunlarda belirtilen hususların yerine getirilmesi için gerekli kişisel bilgiler, kanun kapsamında belirtilen istisnalara tabi olarak açık rıza alınmasa dahi işlenebilir.

Veri Sahibi Hak ve Yükümlülükleri

Veri sahibi olarak, 6698 KVKK 11.Madde uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini isteme, bu kişisel veriler üçüncü kişilere aktarıldıysa düzenlemenin bildirilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu Kişisel veriler üçüncü kişilere aktarıldıysa silme veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin özellikle otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

Talep ve Başvuru

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik talep ve şikâyetlerinizi info@hotelkayamaris.com e-posta adresine e-posta göndererek, +90 252 417 78 33 telefonu arayarak, Siteler Mah. 256 Sk. No:4 48700 /Marmaris - TURKEY /adresine posta ile dilekçe göndererek iletebilirsiniz. Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak ilgilendirme yapılacaktır.

 

Otelcenneti